Toppers - XII (CBSE)
RESULT AT A GLANCE 2019-20

MANSI
(96.4%)

TANMAY BAKSHI
(95.8%)

RIJUL AGGARWAL
(95.8%)

KRITIKA SHARMA
(95.6%)

BHAVYA SOOD
(95.6%)

REVA SHANDIL
(95.4%)

SHIKHAR MEHTA
(95.2%)

PRAKRITI SHARMA
(93.8%)

HARSHITA SAHNI
(92.4%)
RESULT AT A GLANCE 2018-19
RESULT AT A GLANCE 2017-18
RESULT AT A GLANCE 2016-17
RESULT AT A GLANCE 2015-16
RESULT AT GLANCE 2014-15
RESULT AT GLANCE 2013 -14